Over TenderCare

Home » Over TenderCare

Inleiding

Maak gebruik van de onderstaande navigatie, zodat je snel kunt vinden waarnaar je opzoek bent.

TenderCare is een netwerk- en samenwerkingsplatform van Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders voor burgers in de regio Twente, die in opdracht van de SamenTwente gemeenten, burgers ondersteuning bieden bij psychosociale problematieken, zowel in gezinssituaties als voor enkelingen in hun context. 

Wat is TenderCare?

TenderCare is een ‘Regionaal Netwerk van Zzp’ers in Twente ter ondersteuning van de uitvoering van de zorgwetten in regio Twente. Het is ook een werkgemeenschap, verbonden aan elkaar en de samenleving door kennis en expertise en die op het raakvlak werkt van de verantwoordelijkheid van de overheid voor burgers met een psychosociale hulpvraag en de hulpvrager zelf.  

Het wordt een netwerk genoemd, omdat burgers uit Twente met psychosociale problemen een netwerk nodig hebben van verwijzers, hulpverleners en partners in het sociaal domein om passende hulp te verkrijgen. Wanneer de hulpvraag gesteld wordt door de cliënt aan de juiste of misschien wel de onjuiste persoon wordt het belangrijk dat cliënten op een efficiënte manier verwezen worden naar de juiste personen in het complexe werkveld van het sociaal domein.  

TenderCare functioneert met behulp van een website, waarin cliënten, verwijzers, hulpverleners en ketenpartners of vrienden elkaar snel kunnen vinden om passende hulp te vinden bij de hulpvraag van een burger uit Twente. 

Het ‘waarom’ van het Regionaal Netwerk 

Onder de 400+ zorgaanbieders in de regio, zijn een groot aantal hiervan kleine zorgaanbieders (BV’s, Maatschappen, eenmanszaken e.d.) met eventueel hun onderaannemers.  

In de gesprekken met de OZJT kan worden opgemerkt dat de veelheid van kleine zorgaanbieders leidt tot verspintering en onoverzichtelijkheid van het zorglandschap in Twente met alle negatieve gevolgen van dien. De gemeenten met haar consulenten en de cliënten, zijn relatief onbekend met de hoeveelheid en diversiteit aan expertise onder alle Kleine zorgaanbieders en Zzp’ers. Hun kennis, talenten en mogelijkheden en daarmee het bieden van specialistische zorg op maat blijft hierdoor vaak onbekend.

Ook is er een krapte op de arbeidsmarkt waarin Zzp’ers bijdrage zouden kunnen en willen leveren (piek, ziek en uniek). Daarbij kunnen zij behulpzaam zijn in het opvangen en terugdringen van wachtlijsten. De expertise en inzet van Zzp’ers wordt nog te vaak onbenut gelaten door hun relatieve onbekendheid. 

Met het creëren van Regionaal Netwerk van Kleine zorgaanbieders en Zzp’ers voor Zorg en Jeugdhulp in Twente wordt een grote groep deskundige medewerkers met unieke vaardigheden zichtbaar gemaakt, makkelijker te vinden voor elkaar, cliënten, verwijzers en betrokkenen. Daarnaast kunnen de Kleine zorgaanbieders elkaar ondersteunen en faciliteren in hun dienstverlening en bedrijfsvoering.  

Door de Kleine zorgaanbieders en Zzp’ers te organiseren en hun uniciteit in een netwerk te waarborgen en zichtbaar te maken komt er tenslotte een verrijking van het aanbod zorg in Twente beschikbaar.   

Visie

 • Zzp’ers en Kleine orgaanbieders blijven autonoom en zelfstandig samenwerken, in goede afstemming met elkaar, de opdrachtgever en samenwerkingspartners, aan de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg in de regio Twente.  
 • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun burgers. Bij een hulpvraag zijn zij de regievoerders en indicatiestellers. De Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders zijn hierbij de uitvoerders. Zij zijn voor de verwijzer als ogen, oren, handen in de situatie waarin de hulpvrager zich bevindt. Om tot ‘Passende Zorg’ en een goed antwoord te komen op de hulpvraag, is een goede afstemming met elkaar vereiste waarnaar wij streven als netwerk.
 • De Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders hebben de mogelijkheid zich verenigd en individueel te positioneren en te presenteren in hun unieke karakter, kwaliteit, capaciteit, diversiteit en beschikbaarheid.  
 • Binnen TenderCare werken we samen aan onderlinge samenwerkingsrelaties, kwaliteit van zorg en deskundigheidsbevorderende activiteiten.  

Missie

 • De opdracht van TenderCare is om met alle beschikbare middelen die haar ter beschikking te staan, de hulpvrager uit Twente de best passende zorg te bieden die past bij zijn/ haar persoon en hulpvraag.  
 • De Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders hebben in TenderCare een uitputtende voorziening aan middelen om als hulpverlener in zijn/haar kracht te komen staat, zijn of haar onderneming te laten floreren, hun cliënten te begeleiden en samen te werken.  
 • De Netwerkpartners faciliteren elkaar om de waarde van hun onderneming, deskundigheid en persoonlijke betekenis van hun persoon/werk te vergroten. 

Doelgroepen/Belanghebbenden

Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders

Het werk van de Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders in de (ambulante) zorg is vaak solistisch van karakter, ze zijn vaak goed in de uitvoering. Zzp’ers houden van vrijheid, zijn gedreven, hebben veel expertise in huis, gaan makkelijker de 2e mijl en hebben een grote mate van beschikbaarheid en flexibiliteit. Zzp’er word je vaak wanneer je een aantal jaar ervaring hebt opgebouwd, weet hoe het werkt, een visie op de zorg hebt die uniek is en die je graag ten uitvoer wilt brengen. Zij kennen een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

Kernwaarden van de Zzp’er: autonomie/ professionele en persoonlijke ontwikkeling/ betekenis/ waarde en bestemming. 

In de context van TenderCare wordt onder een Zzp’er, een zelfstandige ondernemer verstaan die geen personeel in dienst heeft. TenderCare hanteert de norm van de Belastingdienst voor een Zzp’er.

Lees meer: Criteria Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert de volgende criteria:

– zelfstandigheid bij inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;
– het risico van werkzaamheden;
– het gericht zijn op/perspectief hebben op en maken van winst;
– heeft een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
– het streven naar meerdere opdrachtgevers.

Voor een Kleine zorgaanbieder volgt TenderCare de criteria, zoals gesteld in de HKZ-kwaliteitsnorm voor kleine organisaties HKZ 143 1

Lees meer: HKZ-kwaliteitsnorm 143:

– Het maximale aantal medewerkers is 10 fte; 
– Het management telt mee in het aantal fte; 
– De organisatie heeft één vestiging en één management, maar kan haar activiteiten uitvoeren op verschillende locaties; 
– Heeft een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Lees meer: Waarom een netwerk van belang is:

De Kleine zorgaanbieder/ Zzp’er kan belang bij het netwerk hebben voor mogelijke samenwerking; vervanging bij afwezigheid; vindbaarheid door potentiële cliënten; vindbaarheid voor verwijzers; vindbaarheid waar de grote zorgaanbieders krapte op de arbeidsmarkt ervaren; zij kunnen gebruik maken van elkaars resources, netwerken, deskundigheid en kennis.  Kleine zorgaanbieders en Zzp’ers zijn van belang voor de keuzevrijheid van verwijzers en cliënten. Zij zorgen voor meer diversiteit in het zorgaanbod. Zij leveren vaak zorg voor een specifieke doelgroep of voor een kleine groep cliënten, wat hun geschikt maakt voor maatwerkvoorzieningen. Kleine zorgaanbieders hebben geen stafdiensten. Hun directeur is vaak (mee)werkend voorvrouw of voorman. Om zorg te kunnen en mogen leveren op de manier die de overheid, betrokken cliënten en professionals willen, moet een Kleine zorgorganisatie/Zzp’er zich door dezelfde uitvoeringsproblemen heen worstelen als een grote aanbieder met een stafdienst en een directeur of bestuurder.

Verwijzers

De visie van TenderCare op de samenwerking tussen verwijzers en Zzp’ers/Kleine zorgaanbieders is dat consulenten de regiehouders en eindverantwoordelijken zijn voor de burgers. TenderCare sluit als netwerk daarbij aan om met onze kennis en expertise te ondersteunen in uitvoering en bij te dragen aan het behalen van de afgesproken resultaten. De consulenten van de gemeente vervullen daarin de rol als regiehouders en wij als ogen, oren en handen in de situatie. Daarom is afstemming voor de Netwerkpartners essentieel.  

TenderCare heeft als unieke tool het zoeksysteem op deze website om de diversiteit, kennis, expertise, kwaliteit van al haar geregistreerde Zzp’ers voor verwijzers op een zo’n eenvoudig, transparant en volledig mogelijke wijze inzichtelijk te maken.  Het streven is de hulpvrager met zijn/haar hulpvraag, te verbinden aan de een geschikte hulpverlener, met de juiste kennis en expertise voor het beantwoorden van de hulpvraag. 

TenderCare is een lerende organisatie. Signalen, feedback en recensies worden zeer op prijs gesteld! Ook de verwijzers hebben deze mogelijkheid op het niveau van de Zzp’er, en het ‘Netwerk- en contractbeheer’. Hierdoor wordt de waardering voor de kwaliteit van de hulpverlener steeds meer zichtbaar.  

Transparantie staat binnen ons netwerk hoog als kernpunt. Dit valt bijvoorbeeld terug te zien als wordt gekeken naar klachten en meldingen registratie (MIM/MIC/AVG), jaarrekening op het niveau van de Zzp’er en de gehele organisatie. Dit zijn enkele voorbeelden van informatie die terug te vinden valt bij elke hulpverlener op deze website. Een deel van de informatie kan worden opgevraagd.

De contactenlijst van alle Netwerk- en samenwerkingspartners van TenderCare met hun specifieke kennis, expertise, mogelijkheden en doelgroep staan op deze website gepubliceerd. Je kunt ze vinden in het zoeksysteem door te filteren. Kies voor de gewenste eigenschappen/mogelijkheden, waardoor eenvoudig hulpverlener teams gevormd kunnen worden en er korte lijnen zijn met de voorliggende voorzieningen voor alle betrokkenen rondom de cliënt. 

Samenwerkingspartners

TenderCare heeft veel contacten met samenwerkingspartners. Denk hierbij aan het brede scala aan hulpverleningsinstanties, GGZ-instellingen, Jeugdzorginstellingen, Reclassering, Verslavingszorg, scholen, huisartsen en POH’en, vrijwilligers organisaties, voorliggende voorzieningen, ook particulieren die onze cliënten een warm hart toedragen, etc. etc.  

Een samenwerkingspartner van TenderCare is een instelling, organisatie (uit het voorliggend veld of voorziening) of particulier die buiten de gestelde financiering voortkomend uit een Wmo- of Jeugdindicatie en betrokken is bij het resultaatgebied uit de indicatie en het welzijn van de cliënt.   

Een samenwerkingspartner kan alle contacten uit TenderCare inzien om onder andere:  

 • Een beroep te doen op Zzp’ers voor het opschalen van zorg;  
 • Bij arbeidstekorten door ziekte, door piekbelasting of unieke vaardigheid van een Zzp’er, uitbreiding te zoeken; 
 • Advies in te winnen en/of sparringcontact te zoeken met specifieke hulpverleners
 • Signalen, feedback en recensies te geven;
 • Een klacht in te dienen of het maken van een melding. 

Een samenwerkingspartner kan een aanbod doen voor diensten, voor hulp, huisraad ter beschikking stellen.  

Cliënten

Cliënten worden vertegenwoordigd in TenderCare door samen met de Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders, verwijzers en samenwerkingspartners gebruik te maken van de voorzieningen die beschikbaar zijn binnen ons netwerk.

Betekenis en waarde gericht

De filosofie van TenderCare als een netwerk- en samenwerkingsplatform wordt onderbouwd door het gedachtengoed van de betekeniseconomie, de slow management gedachten en de zelfbeschikkingstheorie van Deci Ryan (zie blogs). Deze theorieën bieden een referentiekader voor de organisatie. TenderCare wil een lerende organisatie zijn die in ontwikkeling blijft. Praktijk en theorie blijven we aan elkaar toetsen, zodat verbeterpunten kunnen worden geïntegreerd voor een nog beter faciliterend aanbod vanuit ons netwerk.

TenderCare neemt jou als persoon, jouw kennis, kunde en onderneming als uitgangspunt om de opdracht van de Wmo en Jeugdwet gezamenlijk met Netwerkpartners ten uitvoer te brengen. Jij als professional staat centraal in de uitvoering van jouw opdracht. Het streven in het netwerk is elkaar te faciliteren, zodat de ander kan groeien, zijn/haar onderneming kan gaan floreren en tot zijn of haar bestemming zal komen. Hierdoor creëer je waarde en betekenis voor de ander, jezelf, jouw werkomgeving en voor de samenleving.

Uitnodiging

Benieuwd wat TenderCare jou allemaal kan bieden en welke voordelen ons netwerk met zich mee gaat brengen? Of wil je graag meer informatie over al onze mogelijkheden? Druk dan hieronder op kennismaken of neem contact met ons op. De contactgegevens vind je onderaan de pagina.